Nhân viên hành chính văn phòng Đỗ Thị Ngọc Ánh Đại học 4 năm
nhân viên, quản lý Vũ Tiến Tùng Đại học 4 năm
nhân viên lái xe nâng NGUYỄN VĂN DƯ Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Hồng Hà Đại học 4 năm
Nhân viên Vũ Thị Bé Đại học 4 năm
Nhân viên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đại học 4 năm
Nhân viên Phạm Thị Hạnh Đại học 4 năm
Nhân viên Trương Thị Hồng Đại học 4 năm
nhân viên it Phạm Văn Long Đại học 4 năm
Nhân viên Kỹ Thuật Nguyễn Bá Quang Anh Đại học 4 năm